Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Murggiid/Klubben
Gravplass, offerplass og hellig fjell

Helleura rundt fjellknausen er en gammel, samisk gravplass med en rekke samiske graver i steinur. Fjellknausen Murggiidgahperaš/Klubbnesen er et hellig fjell og det har en gang vært en offerplass her. Gravene, offerplassen og fjellet er automatisk fredet jamfør Kulturminnelovens § 3. Vi ber publikum om å ferdes med forsiktighet og ikke ta ut steinheller, bygge varder eller på annet vis skade eller skjemme kulturminnene.
 
Sommeren 2015 setter museet i verk skjøtsels- og formidlingstiltak på Murggiid/Klubben for å bevare kulturminnene bedre. Les mer om prosjektet her.
 
Begravelser i ur er en gravskikk som var vanlig i Varanger og andre samiske områder fra ca. 400 f. Kr. fram til 1600-tallet e. Kr. På begge sider av veien mellom Unjárga-Nesseby og Vardø finnes det urgraver i mange av helleurene som strekker seg opp fra sjøen. I tillegg til oppbygde kamre i ur, finnes det urgraver innunder større steiner og i fjellsprekker. Alle slike graver er automatisk fredet. Mange av gravene er lite synlige på overflaten. 

Den spesielle fjellformasjonen Murggiidgahperaš/Klubbnesen er etter samisk tradisjon et hellig fjell. Isaac Olsen omtaler på begynnelsen av 1700-tallet fjellet som ”Morie-ibmel passe alda”, ”Bærgudens hellige fjell”, som han har tolket det til. Andre tolker ordet 'morie' til å bety 'tre', altså "Tregudens hellige fjell." Det er kjent at samene benyttet opp-ned-snudde trær som sieidier, dvs offertrær. I flere skriftlige kilder fra 1700- og 1800-tallet fortelles det om funn av reinhorn, reinbein og bein av kveite på fjellet. Dette var spor etter ofringer. Ofring var en viktig del av samisk før-kristen tro fram til 1600-1700-tallet, da samene ble eksponert for en intensiv kristen misjonering.