Deanu ja Várjjat museasiida
Tana og Varanger museumssiida
Várjjat Sámi Musea
Varanger Samiske Museum
Deanu Musea
Tana Museum / Teno museo
Ä´vv Saa´mi mu´zei
Ä´vv Skoltesamisk museum
Saviomusea
Saviomuseet
Kulturminner i Varanger
Varanger er usedvanlig rik på kulturminner fra alle perioder etter siste istid og fram til i dag, det vil si et tidsspenn på nesten 12 000 år. Området har vært kjent for arkeologer de siste 100 år og vel så det, og mange kulturminnetyper er identifisert og registrert gjennom utgravninger utført  her. Eksempelvis kan nevnes de såkalte 'gressbakkentuftene' som er navngitt etter stedet Gressbakken på sørsiden av fjorden etter utgravninger der på 1950-tallet. 
 
Ceavccageaðge/Mortensnes kulturminneområde er et av de rikeste og mest særpregede kulturminneområder i Skandinavia. Stedet utmerker seg ved det lange tidsrommet det har vært bebodd og brukt, og den store mengden og de mange forskjellige typene av kulturminner. Området er fredet jfr. Kulturminneloven, og deler av det er tilrettelagt for publikum.

Murggiid/Klubben er en kjent fjellformasjon og fiskeméd som er kjent både i folkeminnet og i skriftlige kilder som et hellig fjell, offerplass og gravplass. Området er ikke tilrettelagt, men sommeren 2015 vil en del skjøtsels- og formidlingstiltak settes i verk av museet.

Kulturminnene i området kan grovt deles inn i to grupper: boplasser og spor etter religionsutøvelse. Les mer om kulturminner her: luondu.no

Les mer og samisk tro og mytologi her: saivu.com 

En utfordring for ivaretakelse av kulturminnene i Varanger er vardebygging og uttak av steinheller til bruk ved hus, hytter og hager. Dette skjer gjerne i områder nær vei, og langs hele nordsiden av Varangerfjorden er det nettopp i steinurene på begge sider av veien at de fleste kulturminnene er , særlig graver. Vi ber publikum om å la steinene ligge der de er, det er ikke lov å verken bygge varder eller hente ut stein fra naturen.